ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมจักร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมจักร*, -ธรรมจักร-

ธรรมจักร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมจักร (n.) the Wheel of the Law Syn. พระธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prayer wheel (n.) ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General, the monks have been making this mandala of sand for many days.ท่านนายพล พระสงฆ์ใช้เวลาหลายวัน สร้างธรรมจักรนี้ขึ้นจากทราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมจักร
Back to top