ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมกาย*, -ธรรมกาย-

ธรรมกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมกาย (n.) Buddha´s precepts See also: the name of the three bodies of Buddha

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมกาย
Back to top