ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนาณัติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนาณัติ*, -ธนาณัติ-

ธนาณัติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาณัติ (n.) money order
English-Thai: HOPE Dictionary
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
English-Thai: Nontri Dictionary
MONEY money order(n) ธนาณัติ,การสั่งจ่ายเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
money orderธนาณัติ, คำสั่งให้จ่ายเงิน (แก่ผู้รับเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I want it in a money order.อันที่จริงแล้ว ฉันอยากให้จ่ายเงินทางธนาณัติ
He insisted on money orders and cashier's checks.เขารับธนาณัติและเช็คเงินสด
Well, clemency is the least you can offer her... after bartering her daughter to the Lycans.ก็ผ่อนผันเป็นอย่างน้อยที่คุณ สามารถนำเสนอของเธอ หลังจากธนาณัติลูกสาวของเธอ กับ ไลเคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนาณัติ
Back to top