ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธงมหาราชใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธงมหาราชใหญ่*, -ธงมหาราชใหญ่-

ธงมหาราชใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธงมหาราชใหญ่
Back to top