ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่องบ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่องบ่น*, -ท่องบ่น-

ท่องบ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่องบ่น (v.) recite See also: learn by heart, memorize by rote Syn. ท่องจำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่องบ่น
Back to top