ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุนเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุนเดิม*, -ทุนเดิม-

ทุนเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุนเดิม (n.) original capital See also: original fund
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're asking for proof of David Clarke's original investment?คุณกำลังขอให้ฉันพิสูจน์ การลงทุนเดิมของเดวิด คล๊ากหรอ?
I should have, I just have this natural aversion to authority that makes me behave like an arsehole.ผมก็น่าจะบอก แต่ผมมีความเกลียดชัง พวกตำรวจเป็นทุนเดิม เลยทำให้ผมทำตัวงี่เง่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุนเดิม
Back to top