ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกคราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกคราว*, -ทุกคราว-

ทุกคราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกคราว (adv.) every time See also: at all times, all the time Syn. ทุกครั้ง, เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ery single time that I have let my guard downทุกคราวที่ผม ไม่ระวังตัว
So, since I'm not above a little supplication every once in a while, maybe you should give me your sunglasses.เนื่องจากฉันไม่ได้เจ็บป่วยหนัก จนต้องอ้อนวอนขอความเมตตา จากพระเจ้า ในทุกคราวที่เจ็บป่วย รบกวนช่วยยื่นแว่นตาดำ มาให้ฉันดูหน่อย
If you don't stand for something you'll fall for anything.คนเราถ้าไม่มีศรัทธาเชื่อมั่น รบทุกครั้งก็แพ้ทุกคราว
Hank, will you tell our guests what you told me every single time I asked you,แฮงค์ เล่าให้แขกฟังที คุณตอบผมว่าไง ทุกครั้งทุกคราวเวลาที่ผมถามคุณ..
I can't take my eyes up off it moving so phenomenally the room on lock the way we rock it so don't stop under the lights, when everything goes nowhere to hide when I'm getting you closeหยุดไม่ได้ ต้องจ้องมองทุกคราว ดูว่องไวลื่นไหลกว่าใจคิด ให้ห้องสะท้านสั่นไหวอยู่ไม่เบา อย่าหยุดยั้ง
♪ Here's to the mess we make ♪แด่ความพลั้งพลาดทุกคราว
♪ Here's to the mess ♪ ♪ We make ♪แด่ความพลั้งพลาด ทุกคราว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกคราว
Back to top