ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ดินวัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ดินวัด*, -ที่ดินวัด-

ที่ดินวัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ดินวัด (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ดินวัด
Back to top