ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทีละน้อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทีละน้อยๆ*, -ทีละน้อยๆ-

ทีละน้อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทีละน้อยๆ (adv.) gradually See also: bit by bit Ops. ทีละมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a reaction is gradual, the change in energy is slight.เมื่อเกิดปฏิกิริยาทีละน้อยๆ เปลี่ยนแปลงในพลังงานที่เล็กน้อย
What, Sonia?ค่ำคืนของครอบครัวเริ่มยาวนานขึ้นทีละน้อยๆ
Though I have seen my head (grown slightly bald) brought in upon a platter,ถึงแม้ว่าข้าได้เห็นหัวของข้า เริ่มล้านทีละน้อยๆ นำวางไว้บนจานยาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทีละน้อยๆ
Back to top