ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทิศอุดร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทิศอุดร*, -ทิศอุดร-

ทิศอุดร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิศอุดร (n.) north Syn. ทิศเหนือ Ops. ทิศใต้, ทิศทักษิณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zandor, wizard of the north.ซานดอร์ พ่อมดแห่งทิศอุดร ฉันชนะ
The King in the North arises.ราชันแห่งทิศอุดรยืนขึ้นแล้ว
Our King in the North.ราชันย์แห่งทิศอุดรของเรา
Here comes the King in the North!ราชันแห่งทิศอุดรเสด็จมาแล้ว!
Here comes the King in the North!ราชันแห่งทิศอุดรเสด็จแล้ว!
But when the King of the North summons us, we come.แต่เมื่อราชันแห่งทิศอุดรเรียกตัว เราย่อมต้องมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทิศอุดร
Back to top