ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทิศพายัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทิศพายัพ*, -ทิศพายัพ-

ทิศพายัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิศพายัพ (n.) northwest Syn. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ Ops. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์
English-Thai: Nontri Dictionary
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทิศพายัพ
Back to top