ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำไม่รู้ไม่ชี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำไม่รู้ไม่ชี้*, -ทำไม่รู้ไม่ชี้-

ทำไม่รู้ไม่ชี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำไม่รู้ไม่ชี้ (v.) feign innocence See also: pretend ignorance Syn. ทำไม่รู้ไม่เห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be innocent, be innocent.ทำไม่รู้ไม่ชี้ ทำไม่รู้ไม่ชี้
No! A goofy man is behind this. You can't block out that man.ไม่ค่ะ คนบ้าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้
Junuh kept asking question after question about the field, while Bagger just acted like nothin' much had happened... and kept makin' remarks about how much Hagen's socks must have cost... and how long to dry tobacco leaves before they make a good smoke.จูเนอเฝ้าแต่ตั้งคำถามเรื่องสนาม แต่แบ็กเกอร์ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียดื้อ ๆ... ...แต่ชวนคุยว่าถุงเท้าเฮเก้น คงแพงระยับ...
You think you can block the mountain just by using some people with head sets?นายจะทำไม่รู้ไม่ชี้ ปิดหูปิดตางั้นเหรอ
You go back in there and you pretend like you know nothing.คุณกลับไปแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้
I admit we can't go on like nothing has changed.ผมยอมรับ เราทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้
She isn't drawn to my darkness like Lila, or blind to it like Rita, and she doesn't need it like Lumen.She isn't drawn to my darkness like Lila, หรือทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนริต้า แล้วเธอก็ไม่ได้ต้องการมันเหมือนลูเม็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำไม่รู้ไม่ชี้
Back to top