ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำบาปทำกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำบาปทำกรรม*, -ทำบาปทำกรรม-

ทำบาปทำกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำบาปทำกรรม (v.) sin See also: commit a sin Syn. ทำบาป, ทำกรรม Ops. ทำความดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must have committed a terrible sin in a previous life to deserve such suffering.ฉันคงทำบาปทำกรรมไว้หนักหนาในชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์เพียงนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำบาปทำกรรม
Back to top