ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำกรรม*, -ทำกรรม-

ทำกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำกรรม (v.) commit See also: cause trouble Syn. ทำกรรมทำเวร, ทำเวรทำกรรม
ทำกรรมทำเวร (v.) sin See also: commit a sin Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำเวรทำกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
feasance(ฟี'เซินซฺ) n. กระทำกรรม,กรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what happens when you shoplift, there's consequences.ขโมยของก็ต้องเจอแบบนี้แหละ ทำกรรมไว้ก็รับไป
And what do you deserve, Mr. Henry?แล้วคุณทำกรรมอะไรไว้ คุณเฮนรี่
I must have committed a terrible sin in a previous life to deserve such suffering.ฉันคงทำบาปทำกรรมไว้หนักหนาในชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์เพียงนี้
Haeshin must have some grudge against my sister.พี่ชั้นไปทำกรรมอะไรไว้ที่แฮชินนะ
What did I do to deserve that?ลูกทำกรรมอะไรไว้ถึงโดนแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำกรรม
Back to top