ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทาสผู้หญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทาสผู้หญิง*, -ทาสผู้หญิง-

ทาสผู้หญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาสผู้หญิง (n.) slave See also: woman slave Syn. บ่าวผู้หญิง Ops. ทาสา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I believe you mentioned she spoke German.ใช่ ที่เราพูดกันระหว่างทางไง ทาสผู้หญิงที่พูดเยอรมันได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทาสผู้หญิง
Back to top