ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางออกฉุกเฉิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางออกฉุกเฉิน*, -ทางออกฉุกเฉิน-

ทางออกฉุกเฉิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางออกฉุกเฉิน (n.) emergency exit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The car crashes and burns with everyone trapped inside."ถ้าคุณนั่งอยู่ในบริเวณ ทางออกฉุกเฉิน" นั่นแหละ...
Four men were deployed to the east side of the terminal in front of the ticket counter, the other two to the west side of the terminal in front of the emergency exits.4คนอยู่ทางตอ.ของอาคาร ตรงหน้าช่องขายตั๋ว อีก2อยู่ทางตต.ของอาคาร ตรงหน้าทางออกฉุกเฉิน
On your right, there's gonna be an emergency exit.ทางขวานาย มันจะมีทางออกฉุกเฉิน
Well, I guess I'm just hoping that you won't. Emergency exit- walk, Don't run.งั้น ผมก็หวังว่าคุณจะไม่ทำอย่างนั้น ทางออกฉุกเฉิน
I came out to the emergency exit and was smoking.ผมออกมาทางทางออกฉุกเฉิน แล้วก็มายืนสูบบุหรี
What you saw wasn't Alex coming out of the restroom, or him out of the emergency exit, but Alex coming up the stairs.สิ่งที่คุณเห็น ไม่ใช่อเล็กซ์ออกมาจากห้องน้ำ หรือเขาเดินออกมาจากทางออกฉุกเฉิน แต่คุณเห็นอเล็กซ์กำลังขึ้นบันไดมาต่างหาก
There's an emergency exit off the rear staircase.มีทางออกฉุกเฉินตรงบันไดหลัง
It's got an emergency exit over there, near the playground between Beverly and Church.มีทางออกฉุกเฉินตรงโน้น ใกล้สนามเด็กเล่น ระหว่างเบฝเวอร์รี่ กับ โบสถ์
I'm going to see my name up in lights is if I change it to Emergency Exit.ทางเดียวที่ผมจะดังได้ผมต้องเปลี่ยนชื่อ เป็น "ประตูทางออกฉุกเฉิน"
Maybe it's just an exit down to... like this way to the emergency exit.ทางนี้มันจะต้องเป็นทางออกฉุกเฉินซิ
No emergency exits, no underground tunnels, and no one is going in or out of that building without our saying so.ไม่มีทางออกฉุกเฉิน ไม่มีอุโมงค์ / และไม่พบใครลงไป เข้าหรือออกจากอาคาร โดยที่เราไม่อนุญาติ
The one near the 15 exit?ใช่ที่อยู่ใกล้ทางออกฉุกเฉิน 15 รึเปล่า?
Now, the apartment has three emergency exits located here, here, and here.อพาร์ตเมนต์ มีทางออกฉุกเฉิน 3 ทาง ตรงนี้ ตรงนี้และตรงนี้
I need an escape route!ชั้นต้องหาทางออกฉุกเฉิน
Did you check the emergency exit?สงเคราะห์ฉันทีเถอะ เช็คทางออกฉุกเฉินมารึยัง
If you're seated in an emergency exit row, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of the safety information card located in the seat pocket in front of you.หากที่นั่งของคุณอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน กรุณาอ่านคำแนะนำ บนหลังแผ่นพับเพื่อความปลอดภัย ในตาข่ายพนักด้านหน้าของคุณ
I don't know if I chose it or it just happened-- is I brought Ginger-- Ginger Lynn Allen-- to the set.ฉันไม่รู้ว่าฉันเลือกมัน หรือมันแค่เกิดขึ้นเอง (ทางออกฉุกเฉิน) คือฉันพาจินเจอร์...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางออกฉุกเฉิน
Back to top