ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางสายรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางสายรอง*, -ทางสายรอง-

ทางสายรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางสายรอง (n.) minor road Syn. ทางโท Ops. ทางสายหลัก, ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางสายรอง
Back to top