ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางพญานาค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางพญานาค*, -ทางพญานาค-

ทางพญานาค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางพญานาค (n.) orbit of the moon See also: moon´s path through certain asterisms, serpent´s path

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางพญานาค
Back to top