ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางน้ำนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางน้ำนม*, -ทางน้ำนม-

ทางน้ำนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางน้ำนม (n.) milky way Syn. กาแลคซี่ทางช้างเผือก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางน้ำนม
Back to top