ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั้งปวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั้งปวง*, -ทั้งปวง-

ทั้งปวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งปวง (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, หมดด้วยกัน, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
file list boxช่องแสดงรายชื่อแฟ้มหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงรายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งปวงที่มีอยู่ในสารบบใดสารบบหนึ่ง มีทั้งในระบบวินโดว์ของเครื่องพีซี และเครื่องแมคอินทอช
English-Thai: Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
altogether (adv.) ด้วยประการทั้งปวง See also: โดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
...to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in Him, as our hope is this, our brother doth, and that, at the general resurrection in the last day,เพื่อชะล้างเรา จากบาปทั้งปวง สู่ชีวิต ที่มีแต่ความดีงาม เพื่อยามที่เราละทิ้ง ชีวิตนี้
You're more one than anyone.โยมเป็นสุดยอดของทั้งปวง
That's a very vulnerable time for her.เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด
You risk it all. You put her in front of everything, your future, your life all of it.เธอมีความสำคัญเหนือสิ่งทั้งปวง อนาคตของคุณ ชีวิตของคุณ...
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง
"By the power of truth, I, while living, have conquered the universe. ""ด้วยอำนาจแห่งความจริง, ทำให้ฉันคงอยู่, เพื่อพิชิต จักรวาลทั้งปวง."
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง
I will try to make strong swords and protect BuYeo from any threats.ข้าจะพยายามผลิตดายที่แข็งแกร่ง และปกป้องพูยอจากการรุกรานทั้งปวง
I'm the empress of evil!ข้าคือราชินีแห่งปีศาจทั้งปวง
Darling, I am truly unhappy to have to tell you this, but through unfortunate circumstances that had nothing whatsoever to do with me, poor Will has been press-ganged into Davy Jones's crew.ที่รัก ผมกระอักกระอ่วนใจจริงๆ ที่จะบอกคุณเรื่องนี้ แต่.. ด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย ที่ทำให้.. พ่อวิลล์ ที่น่าสงสาร ถูกเกณฑ์ เป็นลูกเรือของ เดวี่ โจนส์ ไปแล้ว
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้
He'll forgive their sins.เขาจะได้ยินเสียงจากสวรรค์ เขาจะยกโทษให้บาปทั้งปวง
You know what I'm saying?เพื่อทั้งหมดทั้งปวง มันก็ต้องมีเสียสละกันบ้าง
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง
In order to shield her from the evils of this world...เพื่อที่จะปกป้องเธอจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงในโลกนี้...
Two, we were all a simple action away from complete disaster.สอง ก็เหมือนกับทุกคน คือหลีกเลี่ยงจากหายนะทั้งหลายทั้งปวง
Now this is where we lead into the whole Kabuki thing.# นี่เป็นที่ที่จะนำไปสู้คาบูกิทั้งปวง
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
And because of that in my eyes, titi are the prettiest of all flowersและในสายตาข้า,มันสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง
"I give the crown to my second son. Protect him and guard him against all enemies.""ข้ายกบรรลังก์ให้กับลูกชายรองของข้า จงปกป้องและคุ้มครองเขาจากภยันตรายทั้งปวง"
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ
Holy virgin of virgins all holy angels and archangels,ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ เทพเทวาที่ศักดิ์สิทธิทั้งปวง
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... ....
But against all reason, It's happening.แต่เหนือเหตุผลทั้งปวง กลายเป็นว่า
Please guide and direct us for all our days and protect us from evil.และปกป้องเราจากภัยอันตรายทั้งปวง
Fuck wives, man. Fuck kids.ช่างหัวเมียทั้งหลาย ช่างหัวลูกทั้งปวง
You are not responsible for this-- not in any way, shape, or form, all right?นายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุนี้ ไม่ทั้งสินทั้งปวง สถานการณ์ หรือไม่ว่าจะอะไร ตกลงไหม
But I love you more than anything.แต่ฉันรักเธอยิ่งกว่าอะไรทั้งปวง
You'll not remember anything that happened in Fairyland.นายจะจำเรื่องทั้งปวงที่เกิด ในแดนอัศจรรย์ไม่ได้
It seeks to corrupt all goodnessมันคอยตามทำลายความดีทั้งปวง
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
By the mysteries of the incarnation the suffering, the death and resurrection and ascension of our Lord, Jesus Christ I command you.ด้วยสิ่งลึกลับทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ ความความตาย และการฟื้นคืนชีพ \ การสเด็จสู่สรวงสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
Then by the power vested in me by the one true Vampire Authority, whose wisdom and justice we hold sacred,ด้วยอำนาจแห่งข้า ผู้มีอำนาจ หนึ่งเดียวในแวมไพร์ทั้งปวง ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและ ความยุติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์
God, our Father... remove all power from this lost spirit.พระเจ้า พระบิดา ขับไล่อำนาจทั้งปวง ของวิญญาณหลงทาง
It's like a gem of strategy.มันเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามของแผนการทั้งปวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั้งปวง
Back to top