ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั่วราชอาณาจักร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั่วราชอาณาจักร*, -ทั่วราชอาณาจักร-

ทั่วราชอาณาจักร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั่วราชอาณาจักร (adj.) nationwide See also: all over the country, throughout the country, the whole country, countrywide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, you won't be that glad because they do sing it for a very long time.ไปยังทั่วราชอาณาจักร อาณานิคมและฐานทัพ
I haven't seen anything like it in my travels throughout the realms, your highness.หม่อมฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ จากที่ไปมาทั่วราชอาณาจักรเลย ฝ่าบาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั่วราชอาณาจักร
Back to top