ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทัศนีย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทัศนีย์*, -ทัศนีย์-

ทัศนีย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัศนีย์ (adj.) beautiful See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous Syn. น่าดู, งาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทัศนีย์
Back to top