ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทัดเทียมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทัดเทียมกัน*, -ทัดเทียมกัน-

ทัดเทียมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัดเทียมกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน
ทัดเทียมกัน (v.) balance See also: equal Syn. เท่ากัน, เสมอกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rival (n.) ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival (vt.) มีความสามารถทัดเทียมกัน Syn. equal, match
unequals (n.) คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน See also: คน (ในการแข่งขันใดๆ) ที่ไม่เสมอภาค เช่น ด้านพละกำลัง ความสามารถ ฯลฯ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That might level the playing field a bit.นั่นน่าจะช่วยให้การรบทัดเทียมกัน
So we accept them as equal.ดังนั้น เราจึงยอมรับพวกเขา อย่างทัดเทียมกัน
What Lex saw in me was an equal,สิ่งที่เล็กซ์เห็นในตัวฉัน ก็คือ ความทัดเทียมกัน
To balance the terms of the next engagement,เพื่อการปะทะกันครั้งหน้าจะได้ทัดเทียมกัน
Equal. Equal to whites.ไม่ต่างกันหรอก มันทัดเทียมกันกับคนผิวขาว
We are brothers but not equal.เราเป็นพี่น้องกัน แต่ไม่ทัดเทียมกัน
You say we're not equal.ท่านบอกว่า เราไม่ทัดเทียมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทัดเทียมกัน
Back to top