ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทัดทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทัดทาน*, -ทัดทาน-

ทัดทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัดทาน (v.) prohibit See also: advise against, oppose, object to, resist, protest Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง Ops. เห็นด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend
English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
antiremonstrant (n.) ผู้ทัดทานและแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you'll take it. I'll hear no more about it.เพราะฉะนั้นเจ้าต้องรับมันไป ข้าไม่ขอฟังคำทัดทาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทัดทาน
Back to top