ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทัณฑฆาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทัณฑฆาต*, -ทัณฑฆาต-

ทัณฑฆาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัณฑฆาต (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. ตัวการันต์, การันต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทัณฑฆาต
Back to top