ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทศเศียร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทศเศียร*, -ทศเศียร-

ทศเศียร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทศเศียร (n.) Ravana Syn. ทศมุข, ทศพักตร์, ทศกัณธร, ทศครีพ, ท้าวราพณะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทศเศียร
Back to top