ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทศพักตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทศพักตร์*, -ทศพักตร์-

ทศพักตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทศพักตร์ (n.) Ravana Syn. ทศมุข, ทศเศียร, ทศกัณธร, ทศครีพ, ท้าวราพณะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทศพักตร์
Back to top