ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทระนงตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทระนงตัว*, -ทระนงตัว-

ทระนงตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทระนงตัว (v.) be proud See also: be proud oneself, be self-confident Syn. หยิ่งยโส, ถือตัว Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก
Well, Damon's too arrogant to think his only friend would betray him.เอิ่ม... เดมอนน่ะทระนงตัวเกินไป และไม่คิดว่าเพื่อนเขาเป็นคนที่ทรยส
I'm trying to be less of a douche.ผมพยายามลด ความทระนงตัวลงแล้วนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทระนงตัว
Back to top