ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรงกรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรงกรม*, -ทรงกรม-

ทรงกรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank
English-Thai: HOPE Dictionary
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรงกรม
Back to top