ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทบวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทบวง*, -ทบวง-

ทบวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทบวง (n.) bureau See also: government department, office
ทบวงการ (n.) official organization See also: bureau, office, agency
ทบวงมหาวิทยาลัย (n.) Ministry of University Affairs
English-Thai: HOPE Dictionary
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
English-Thai: Nontri Dictionary
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialised Agencyทบวงการชำนัญพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have guidance department!เราไม่ต้องการการชี้นำ จากทางทบวง
When Tae-il made top 3,000, and got early accepted to Seoul National University, our principal said to the Department of Education,เมื่อแตอิลสอบได้ในระดับท๊อปของ 3000 คน และสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลได้ อาจารย์ใหญ่ของเรา ได้บอกกับทางทบวงศึกษาธิการว่า
Now, neither of us know if either of those brothers are guilty or innocent, so on behalf of the Secretary of the Air Force, I'm going in that room.พี่น้องคู่นี้ผิดจริง หรือ บริสุทธิ์ ฉันเป็นผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการทบวงอากาศยาน\ ฉันจะเข้าไปห้องนั้น
According to a spokesman for the FAA.ตามที่โฆษก FAA ทบวงการบินพลเรือน ของสหรัฐอเมริกากล่าว
The bombshell confirmation out of Oklahoma City today, as the FAA confirmed, it was, indeed, a lone air traffic controller's fateful mistake que el nombre del hombre es Donald Margolis.ยืนยันว่าการระเบิด นอกเขตรัฐโอกลาโฮมาซิตี้วันนี้ เท่าที่ทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา ยืนยันตามความเป็นจริง เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการจราจรทางอากาศคนหนึ่ง
...is Donald Margolis, a 19-year veteran of the FAA'sนายโดนัลด์ มาร์กอร์ ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 19 ปี ของทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา
On homeland security's no-fly list.ในรายชื่อห้ามบินของทบวงความมั่นคงแห่งชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทบวง
Back to top