ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วยตะไล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วยตะไล*, -ถ้วยตะไล-

ถ้วยตะไล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วยตะไล
Back to top