ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายเรือ*, -ถ่ายเรือ-

ถ่ายเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายเรือ (v.) transfer to another boats See also: change boats Syn. เปลี่ยนเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
transship(แทรนซฺ'ชิพ) vt.,vi. ถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง (ถ่ายเรือ,ถ่ายรถ), See also: transshipment n., Syn. tranship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายเรือ
Back to top