ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายเดียว*, -ถ่ายเดียว-

ถ่ายเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายเดียว (adv.) only Syn. อย่างเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whole careers become reduced to a single snapshot.ชีวิตการทำงานทั้งหมด ถูกตัดทอนลงเหลือเพียงภาพถ่ายเดียว.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายเดียว
Back to top