ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายรถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายรถ*, -ถ่ายรถ-

ถ่ายรถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายรถ (v.) transfer to another bus See also: change bus Syn. เปลี่ยนรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
transship(แทรนซฺ'ชิพ) vt.,vi. ถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง (ถ่ายเรือ,ถ่ายรถ), See also: transshipment n., Syn. tranship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายรถ
Back to top