ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่านไฟฉาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่านไฟฉาย*, -ถ่านไฟฉาย-

ถ่านไฟฉาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่านไฟฉาย (n.) dry battery See also: dry cell
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Psilomelane ไซโลมีเลน แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once those batteries are dead, they are dead.ถ่านไฟฉาย ไฟหมด พวกมันไฟหมดแล้ว
Kind of like the itty-bitty Energizer Bunny from hell, huh?เหมือนกระต่ายในโฆษณาถ่านไฟฉาย ถูกผีเข้าใช่มั๊ยล่ะ
Next time I have a hankering to wash down a D-cell battery with a jar of old pickle juice,คราวหลังถ้าฉันจะล้างถ่านไฟฉาย ด้วยโถแตงกวาดอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่านไฟฉาย
Back to top