ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่างตาคอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่างตาคอย*, -ถ่างตาคอย-

ถ่างตาคอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่างตาคอย (v.) sit up for Syn. เบิ่งตารอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่างตาคอย
Back to top