ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่วงอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่วงอำนาจ*, -ถ่วงอำนาจ-

ถ่วงอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่วงอำนาจ (v.) hold the balance of power Syn. คานอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่วงอำนาจ
Back to top