ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่วงล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่วงล้อ*, -ถ่วงล้อ-

ถ่วงล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่วงล้อ (v.) balance a wheel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a 300 that came in for a tire balance.มันมีรถ300 ที่มาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
I'll have her freshly painted for you, new tires... mounted, balanced, and complete paperwork.ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและทำเอกสารทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่วงล้อ
Back to top