ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถุงเงินถุงทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถุงเงินถุงทอง*, -ถุงเงินถุงทอง-

ถุงเงินถุงทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงเงินถุงทอง (n.) souvenir made of two bags See also: one silver and one gold container of something

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถุงเงินถุงทอง
Back to top