ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถุงสวมมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถุงสวมมือ*, -ถุงสวมมือ-

ถุงสวมมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงสวมมือ (n.) glove Syn. ถุงพระหัตถ์ Ops. ถุงเท้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถุงสวมมือ
Back to top