ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถุงก๊อบแก๊บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถุงก๊อบแก๊บ*, -ถุงก๊อบแก๊บ-

ถุงก๊อบแก๊บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถุงก๊อบแก๊บ (n.) plastic bag Syn. ถุงพลาสติก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถุงก๊อบแก๊บ
Back to top