ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือเคร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือเคร่ง*, -ถือเคร่ง-

ถือเคร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือเคร่ง (v.) respect See also: observe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือเคร่ง
Back to top