ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือศีลกินเพล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือศีลกินเพล*, -ถือศีลกินเพล-

ถือศีลกินเพล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts or rite See also: observe the commandments
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts/rite See also: observe the commandments Syn. รักษาศีล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือศีลกินเพล
Back to top