ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือยศถือศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือยศถือศักดิ์*, -ถือยศถือศักดิ์-

ถือยศถือศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือยศถือศักดิ์ (v.) stand on one´s dignity See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs Syn. ถือยศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a good deal less self-important than some people half his rank.และไม่ถือยศถือศักดิ์ อย่างบางคนที่มีตำแหน่งตํ่าไม่ได้ครึ่งของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือยศถือศักดิ์
Back to top