ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือยศ*, -ถือยศ-

ถือยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือยศ (v.) be pompous See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs Syn. ถือยศถืออย่าง, ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์
ถือยศถือศักดิ์ (v.) stand on one´s dignity See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs Syn. ถือยศ
ถือยศถืออย่าง (v.) be pompous See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs Syn. ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a good deal less self-important than some people half his rank.และไม่ถือยศถือศักดิ์ อย่างบางคนที่มีตำแหน่งตํ่าไม่ได้ครึ่งของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือยศ
Back to top