ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือมั่น*, -ถือมั่น-

ถือมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือมั่น (v.) hold fast to See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ถือมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ยึดถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold steady, Mr. Sulu. Brace yourselves, everybody.ถือมั่นคงนายซูลู จงรั้งทุกคน
And then I remember to relax... and stop trying to hold on to it.แล้วผมก็ระลึกได้ว่าต้องปล่อยวาง เลิกการยึดมั่นถือมั่น
Holding things in can give you cancer!ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้นายเป็นมะเร็ง
Levels are holding stable, sir.ระดับ ถือมั่นคงครับ ตับพื้นฐาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือมั่น
Back to top