ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือกำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือกำเนิด*, -ถือกำเนิด-

ถือกำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือกำเนิด (v.) born See also: originate Syn. เกิด, เสด็จพระราชสมภพ, ประสูติ, สมภพ Ops. ตาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baby-boom (n.) ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2) See also: ยุคเบบี้บูม
Eocene (adj.) เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา
Eocene (n.) ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When D3 Corporation began resurrecting the dead, they started rising all over the world.เมื่อองค์กร D3 ถือกำเนิด ความตายก็เริ่มต้น พวกมันผุดขึ้นมาทั่วโลก
So shines a good deed in a naughty world."เพื่อนำทาง ส่องมองเห็น ความยากลำเค็ญ เยี่ยงประเด็น ถือกำเนิด บนโลกนี้"
The blood you spilled was just the venom of a scheming child.เลือดทุกหยดที่ไหลออกจากตัวมัน จะทำให้ลูกข้าได้ถือกำเนิด
You forget yourself, madam. Now if you'll excuse us.พระบรม มหาราชวังถือกำเนิดขึ้นจาก พระราชดำริของพระเจ้าตากสิน
This was where modern cinema was born.และมันคือที่นี่ ที่หนังสายพันธุ์ใหม่ ถือกำเนิดขึ้น
Victory, it seemed, was in our grasp the very birthright of the Vampires.ชัยชนะ ตกอยู่ในมือของพวกเรา ผ้สืบทอดผีดูดเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น
You honestly think you're gonna find something more important than every single creature on Earth being led two by two inside a giant rocket ship?คุณคิดเหรอว่าคุณจะได้เจออะไร ที่มันสำคัญไปกว่านี้อีก ทุกสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดในโลกนี้ ต่างถูกคัดเลือกมาอย่างละคู่ แล้วนำขึ้นสู่เรือท่องอวกาศลำมหึมา
I was born.ฉันจึงถือกำเนิดขึ้นมา
The reason why the King of Gu-Da wept was because she had borne many children.เหตุผลว่าทำไมกษัตริย์ถึงทรงเศร้าโศก เพราะว่าเธอถือกำเนิดบุตรหลายคน
...like all Spartans, he was inspected.เมื่อทารกชายถือกำเนิด เฉกเช่นกับสปาร์เทินทุกคน มันถูกตรวจดู...
How do you think angry spirits are born?เธอคิดว่าวิญญาณที่เกรี้ยวกราด ถือกำเนิดมาได้อย่างไรละ?
When the universe began, it was no bigger than a marble. Then, bang!เมื่อจักรวาลได้ถือกำเนิด มัน ไม่ใหญ่เกินกว่ารูปสลัก
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์
Are babies born,เมื่อทารกถือกำเนิดขึ้น
But something as beautiful and perfect as a newborn child that can only come from God.แต่สิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบ ซึ่งถือกำเนิดมาเป็นเด็กนั้น พระเจ้าเท่านั้นที่สร้างสิ่งนี้ได้
Anyway, so Luv and Kush, or Luva and Kusha, were born to Sita in the forest and were taught by Valmiki, who taught them all these songs praising Ram.ยังไงก็ตาม พระลพ และพระกุศ หรือพระลวะ และพระมงกุฎ ถือกำเนิดจากนางสีดาในป่านั้น ได้ศึกษาวิชาจากฤาษีวาลมิกิ
She was convinced the devil was about to rise up and end the world.เธอเชื่อมั่นว่าปิศาจจะถือกำเนิดขึ้น และโลกจะพบกับจุดจบ
Thus the first code of Camelot was born.ดังนั้นกฏข้อแรกขิงคาเมลอตจึงถือกำเนิดขึ้น
Yet this is was where the miracle of life occurred.แต่ที่นี่คือที่ซึ่งความมหัศจรรย์ แห่งชีวิตถือกำเนิดขึ้น
It took more than 4 billion years for it to make trees.กว่า 4 พันล้านปี ต้นไม้ถึงเริ่มถือกำเนิด
And so, gradually, soils are formed.และ จากนั้น, ด้วยกระบวนการทีละน้อย ดินก็ถือกำเนิดขึ้น
Mankind has made since the stargate itself.มนุษยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่มีสตาร์เกท
The Fellowship of the Sun arose because we never did so.พวกสาวกพระอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้น เพราะเราไม่เคยทำแบบนั้น
Upon this occasion of our marriage, our offering symbolizes the rebirth of our god.ในยามของการหมั้นหมายของเรา เครื่องสังเวยเป็นตัวแทนของการถือกำเนิดเทพ
Who placed it into the womb of his mother so that he could be reborn.ผู้นำมันไปเก็บไว้ในท้องของมารดา เพื่อให้เขาถือกำเนิดอีกครั้ง
In each world a Rider is bornในโลกที่เหล่าไรเดอร์ถือกำเนิดขึ้น
It's where takezo kensei was born.เป็นสถานที่ ทาเคโซ เคนไซ ได้ถือกำเนิด
Its birth and Lilith's resurrection will signify the time of our covenant.\ ด้วยการถือกำเนิดของมันและการคืนชีพของลิลิธ เวลาแห่งพันธสัญญาก็จะมาถึง
He was concieved during one of our rituals.เขาถือกำเนิดใน ระหว่างพิธีของเรา
Though not enough to survive giving birth to him.ถึงจะไม่มากพอในการ รอดชีวิตจากการถือกำเนิดเขา
Mother of my unborn child.พระแม่ของทารก ที่ยังไม่ถือกำเนิด
So the tot wars have begun, Becky.สงครามมันทอดได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เบคกี้
A star is born!ดาวดวงใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้ว!
Today is the day Park Sun-joo was born.วันนี้ ปาร์คซุนจู ได้ถือกำเนิดแล้ว
Long ago, in a land far away, there once rose an empire that stretched from the steppes of China to the shores of the Mediterranean.นานมาแล้วในดินแดนห่างไกล ครั้งซึ่งอาณาจักรหนึ่งถือกำเนิดและ ขยายอาณาเขตจากที่ราบของจีน ไปจนถึงชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
When the right time comes, a salmon will go back to the river it was born from.เมื่อถึงฤดูร้อน ปลาแซลมอนจะว่ายทวนน้ำ กลับไปยั่งแม่น้ำที่มันถือกำเนิด
Into this world, a child was born.ในโลกแห่งนี้ เด็กชายถือกำเนิดขึ้น เด็กชายที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่ง
I've watched over you ever since, awaiting for the day when you'll help bringing an end to the tyranny of the Gods.เฝ้ารอวันที่เจ้า จะหยุดการกดขี่ข่มเหงจากเทพเจ้า เจ้าถือกำเนิดมา เพื่อฆ่าเดอะคราเค่น
The Avatar was the only person born amongst all the nationsผู้อวตารเป็นเพียงผู้เดียวที่\ถือกำเนิดท่ามกลางชนเผ่าทั้งสี่
When this world was still young... long before man or beast roamed these lands... there was a war in the heavens.เมื่อโลกใบนี้เพิ่งถือกำเนิด นานมาแล้วก่อนจะมีมนุษย์หรือสัตว์ อาศัยอยู่บนโลกนี้ ได้เกิดมหาสงครามขึ้น ณ สรวงสวรรค์

ถือกำเนิด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือกำเนิด
Back to top