ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแก่พิราลัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแก่พิราลัย*, -ถึงแก่พิราลัย-

ถึงแก่พิราลัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแก่พิราลัย (v.) pass away See also: die (of a lord), die (used for those of the highest rank of conferred nobility) Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแก่พิราลัย
Back to top