ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแก่ชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแก่ชีวิต*, -ถึงแก่ชีวิต-

ถึงแก่ชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแก่ชีวิต (v.) cause death See also: lose one´s life, pass away, die Syn. เสียชีวิต, ตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The third stage is fatal.ขั้นที่สามคือถึงแก่ชีวิต
Sometimes after a life - threatening experience, the brain has this sudden urge for intimacy.บางครั้ง หลังจากเกิดเรื่องร้ายแรงถึงแก่ชีวิต สมองมักจะสั่งการให้เกิดการอยากปฏิสัมพันธ์
His assistance in the field is vital.ผู้ช่วยของเขาที่อยู่ในภาคสนาม อาจถึงแก่ชีวิตได้
Well, I'm carrying a lethal weapon.แหม พ่อพกอาวุธที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้
Vice Dean Laybourne was repairing a flow duct rupture, and he inhaled a lethal dose of freon.ตอนรองคณบดีเลย์บอร์นกำลังซ่อมท่อที่แตก เขาได้สูดฟรีออนเข้าไปจนถึงแก่ชีวิต
If he was still alive when his neck fractured, it would have been fatal.ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนที่คอหัก นั่นอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต
Death occurs from respiratory failure."ทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจนถึงแก่ชีวิต"
Murdered in 1973. Beaten to death right in Grafton.ถูกฆาตกรรมในปี 1973 ถูกซ้อมจนถึงแก่ชีวิตในกราฟตัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแก่ชีวิต
Back to top