ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงฆาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงฆาต*, -ถึงฆาต-

ถึงฆาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงฆาต (v.) be doomed to die See also: come to one´s death-time Syn. ถึงที่ตาย, ถึงคราว, ถึงที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, shit, you two muffins did such an outstanding job with this financing... I mean, who could think about killing at a time like this?ตุ๊ดอย่างแกหาเงินเก่งนี่ ใครจะทันคิดว่าดวงถึงฆาตใช่มั้ย
You're talking about murder.เรากำลังพูดถึงฆาตกรรม
Well, maybe... it was just her time.บางทีอาจจะถึงฆาตก็ได้นะ
All the prisoners were afraid of him, even the murderers.นักโทษทุกคน รวมถึงฆาตกรกลัวเขากันหมด
THAT CLEVELAND'S MOST FAMOUS SERIAL KILLER WAS THE BUTCHER OF KINGSBURY RUN.พูดถึงฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงของคลิฟแลนด์ คือ "นักฆ่าคิงส์เบอร์รี่"
I meant the dancer killer, not the journalist shooter.ฉันหมายถึงฆาตกรฆ่านักเต้น ไม่ใช่มือปืนที่ยิงนักข่าว
Well, I sure do appreciate this, Miss Beans, - and if there's ever anything that I...ที่ทำให้ชะตาได้ถึงฆาต.
It's like Russian Roulette. One in six will kill you.วัดดวงกระสุน 1 ใน 6 ถึงฆาตก็ตาย
I was looking for clues as to the killer's identity in the comic books.ผมกำลังนั่งหาสิ่งที่จะบ่งบอกถึงฆาตกรของเรา จากหนังสือ
Even if you do find blood on one of those weights, there's no way to connect it to anyone in this room.แม้ว่าคุณจะเจอเลือดบนที่ยกน้ำหนัก ก็ไม่มีทางจะเชื่อมโยงไปถึงฆาตกรได้
Typically it means the murder was personal somehow.ปกติแล้วมันหมายถึงฆาตกร ถือเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเหตุผลบางอย่าง
The nightmares have stopped; He's not talking about killersเขาเลิกฝันร้าย เขาไม่ได้พูดถึงฆาตกร
Do you mean the murderers... traitors, and thieves you call friends?คุณหมายถึงฆาตกร ทรยศและขโมยที่คุณเรียก เพื่อน?
I don't know about y'all, but I didn't really plan on dying today.คนอื่นยังไงไม่รู้ แต่ฉันยังไม่อยากถึงฆาตช่วงนี้วะ
And I'll be damned if I'm gonna let you take it back to the NSA.และคงถึงฆาต ถ้าให้นายเอากลับไป NSA

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงฆาต
Back to top